Insamling Sparren

Tillbaka

Röbydammen

Cirka 500 m nedströms sjön Sparrens utlopp i Lillån ligger Röbydammen. Sparren och Lillån ingår i Åkerströmmens avrinningsområde som via Åkerskanal mynnar ut i Tunafjärden vid Åkersberga. Röbydammen är en f.d. kvarndamm som numera bara används för reglering av vattennivån i Sparren.

Kulturmiljön vid Röbydammen

Röbydammen finns inte med i Riksantikvarie ämbetets fornminnesregister men en inventering av de kulturhistoriska l ämningarna och miljön kring dammen genomfördes våren 2013. Enligt inventeringen är det belagt att det har funnits kvarnverksamhet på platsen sedan 1600-talet via en karta från 1639 (A6:26-27). Den tidens kvarn var förmodligen en så kallad skvaltkvarn med horisontellt placerat kvarnhjul. En beskrivning av Röby och Backa på en karta från 1745 (A52-2:1) anger att Röby kvarn går med underfall hela året vilket kan tolkas som att kvarnen drivs av ett vertikalt kvarnhjul och att det finns tillr äckligt med vatten för drift av kvarnen även sommartid.

Karta över området vid Röbykvarn från år 1836.

På kartan från 1836 ovan kan man lägg märke till den triangelformade dammen med en dammvall som går tvärs över dalgångens smalaste del. Denna äldre kvarndamm kan man fortfarande se rester av parallellt med dagens utskov och skibord. Den bör enligt inventeringen ha byggts någon gång mellan åren 1749 och 1836.

Sedan år 1882 är Röbydammen regleringspunkt för sjön Sparren. Regleringen grundar sig inte på någon vattendom utan baseras på ett avtal mellan kvarnägaren och några stora markägare runt sjön. Avtalet sa att om Lillån fördjupades och rätades ut ner till kvarnen på markägarnas bekostnad så skulle kvarnägaren bygga om fördämningen vid kvarnen. Sjöns nya, sänkta nivå bestämdes helt av kvarndammens utformning sedan Lillån fördjupats. Den nivå där vatten börjar spillas bestämdes av höjden på breddavloppet (skibordet/omlöpet) och sjöns miniminivå bestämdes av tröskeln under kvarndammsluckan. Mellan nivån på skibordet och utskovströskeln ska det enligt avtalet från 1882 vara 1,60 fot vilket motsvarar 47,5 cm. Vinsten med den fördjupade å-fåran och den nya utformningen av kvarndammen var för kvarnägaren ett stort vattenmagasin och för markägarna att låglänta områden gick att odla upp eller använda för höskörd.

Bild av Röby kvarn tagen av Zackeus Carlsson 1905 (Vallentuna bildarkiv).

På bilden ovan visas hur området vid Röby kvarn såg ut 1905. Närmast i bild syns den stora kvarnbyggnaden och bakom trädet skymtar mjölnarstugans gavel. Den gaveln som syns mot horisonten är mjölnarens ladugård. Tvärs över vägen från mjölnarstugan syns Röby torp och gaveln på en vedbod.

År 1905 hette mjölnaren i Röby kvarn August Herman Lundin född 1850. Lundinarna var mjölnare i Röby kvarn i hundra år och genom fyra generationer med början 1802. Eventuellt är det August Herman Lundin som står utanför kvarnen.

Längre bort på vägen framför staketet står en man med en cykel och framför stugan står en ensam häst bunden.

På utsnittet ur en karta över Backa ( ) från 1917 ovan syns tydligt placeringen av de byggnader vi ser längs vägen på fotot ovan. Man ser på kartan hur den stora kvarnen är byggd över kvarnrännan och hur mjölnarens hus ligger vid kanten av kvarndammen och hur ekonomibyggnaderna är placerade längs vägen.

Kvarnverksamheten lades ned 1935 och då revs även kvarnhuset.

Under den tid då Backa ägdes av Stockholms läns landsting brändes mjölnarens hus ned 1984 och bara ena gaveln och delar av långväggarna blev kvar. Så blir stugan stående även under Domänverkets tid. När Lindgrens köper Backa 1992 söker man tillstånd för återuppbyggnad men kommunen säger nej. Och så står mjölnarstugans gavel kvar än idag, se foto nedan från juni 2008.

Bild från 2008.

Tillbaka